Algemene verkoopsvoorwaarden 

Bestellingen 

Elke  bestelling door de klant houdt de aanvaarding in van onze verkoopsvoorwaarden en de ontkenning van de eigen  aankoopvoorwaarden. Van deze bepaling kan slechts worden  afgeweken  mits een voorafgaand schriftelijk akkoord. Leveringen gebeuren  volgens beschikbaarheid en volgens volgorde binnenkomst van de bestellingen. We behouden ons het recht voor de prijzen en jaartallen aan te passen in functie  van het aanbod van onze leveranciers.

 Leveringstermijn 

De leverings-en uitvoeringstermijn is niet bindend. Deze wordt enkel ten titel van inlichting verstrekt.  Een laattijdige levering of uitvoering wettigt in geen geval de weigering van de koopwaar  of dienst en geeft evenmin  reden tot eis  tot schadevergoeding.  Het ontstaan van een betwisting omtrent een levering of dienst is geen reden om de betaling te weigeren.

Klachten 

Klachten worden slechts aanvaard indien ze binnen de acht dagen  na levering schriftelijk zijn overgemaakt. Reacties op laattijdige klachten impliceren geen verzaking aan het voorgaande. Zij gebeuren onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige bekentenis.

Betaling

Onze facturen zijn steeds  onmiddellijk  betaalbaar na ontvangst.  De prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro  en inclusief BTW af andere taksen of belastingen  voor de particulier. De leveringskost  in  Groot Denderleeuw is gratis en wordt duidelijk vermeld  op de verkoopfactuur en toegevoegd aan de productprijs  of aan het totaal van de verschillende productprijzen. Deze verzendkosten  zijn inclusief BTW en in Euro.  Leveringskost buiten Groot Denderleeuw worden separaat berekend en gecommuniceerd met de klant. 

Voor iedere schuld  die niet betaald is  op de vervaldag is van rechtswege een intrest  verschuldigd van 12% per jaar.  Bovendien zullen onbetaalde sommen  van rechtswege verhoogd  worden met 10%  met een minimum van  €50 ( vijftig Euro) en dit zonder ingebrekestelling. 

Invordering- Schadevergoeding 

Indien  tot invordering van de verschuldigde sommen dient te worden overgegaan, is de koper een schadeloosstelling verschuldigd van alle invorderingskosten die hierdoor worden veroorzaakt.

Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde koopwaren worden slechts eigendom van de koper na de volledige betaling van de koopsom.

 Bevoegdheid 

Voor betwistingen of geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van de vestiging van de verkoper bevoegd.

Minimumleeftijd voor aankoop 

Om over te gaan tot de aankoop  moet de klant  minimum 18 jaar oud zijn.